Èske w te konnen?

Lè w kenbe pwoblèm nan tèt ou sa ka fè w santi w pi mal. Menm si li ka difisil nan komansman pou pale de yon pwoblèm pèsonèl, an general pale ak yon lot moun ka ede w santi w pi byen. Li enpòtan pou jwenn yon moun ou ka fè konfyans epi mande pou yo ede w.

Bezwen Plis?

Anplis tcheke paj resous nou an, konsidere pale ak doktè ou si w gen difikilte resoud yon pwoblèm.

Sponsored by Florida State University College of Medicine

© Copyright, Florida State University.  All rights reserved.

Estrès Toksik

Imajine yon bagay ki ka diminye chans fè byen nan espò, pran plezi, oswa fè zanmi. Imajine yon bagay ki ka ogmante risk ou genyen pou devlope kansè, dyabèt, maladi kè, maladi poumon, maladi fwa, depresyon, ak enkyetid. Imajine yon bagay ki ka menm lakòz konsekans negatif pou ka vini granmoun pi vit. “Bagay sa” rele estrès toksik.

 

Tout moun fè eksperyans estrès nan lavi, men estrès toksik diferan de estrès yon moun fè eksperyans chak jou. Kalite estrès sa  rele "toksik" paske li danjere pou sante ou. Estrès toksik rive lè ou fè eksperyans yon bagay ekstreman estresan pandan plizyè fwa pandan lontan san sipò emosyonèl yon granmoun oswa yon moun kap bay swen.

 

 

Petèt ou te konnen yon moun ki te gen anpil move bagay rive yo pandan anfans yo. Pa egzanp:

• Yo te oblije kite dèyè fanmi nan yon lòt peyi.

• Paran yo pat kapab jwenn travay.

• Paran yo te konn goumen anpil.

• Youn nan frè yo osinon sè yo te nan dwòg.

• Youn nan paran yo te konn bwè twòp.

• Diskisyon paran yo vire an batay.

• Youn nan manm fanmi yo te pran prizon.

 

 

 

Petèt ou te fè eksperyans menm jan. Estrès toksik rive lè bagay sa yo rive nou, epi nou pa gen okenn moun ki pou pwoteje nou de yo.

 

Bon nouvèl la sè ke gen bagay nou ka fè pou diminye konsekans negatif estrès toksik. Sit entènèt sa ap ofri nou resous pou ede n aprann ki jan pou fè fas ak estrès toksik epi pou diminye efè negatif li yo.

ABOUT

HOME

Paran

CONTACT

FOR PROFESSIONALS